תנאי שימוש

להלן תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת PDC בע"מ (ח"פ XXXXXXXXX)
מכתובת: אשדוד XXXXXXX
כתובת האתר: www.pdcglobalgroup.com

תנאי השימוש להלן אינם גורעים ואינם באים במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין PDC לבין המשתמש באתר.
השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן.
על המשתמש באתר לקרוא תנאים אלו בקפידה לפני השימוש באתר, שכן השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים.
*בכל מקום בתנאים אלה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

תכנים ושירות המידע

PDC עושה מאמצים רבים כדי לרכז, לעבד, ולהציג את הנתונים באתר
עם זאת, יתכן כי בתהליך הקליטה, העיבוד, או ההצגה של הנתונים באתר יפלו טעויות ו/או יחולו עיכובים, והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך ואין ולא תהיינה לו תביעות או טענות בקשר לכך.
באתר "PDC" עשויים להימצא קישורים (LINKS) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן- "האתרים הקשורים"). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש באתר בלבד. PDC אינה ולא תהיה אחראית למידע, לתכנים ולכל המצוי באתרים הקשורים.
כמו כן, אין לפרש את הקישורים באתר PDC כמתן אישור, המלצה או העדפה של PDC לאותם אתרים קשורים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים הקשורים ו/או למפעילי האתרים הקשורים.
PDC תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסיר מאתר "PDC" קישורים הקיימים בו באותה עת, כולם או חלקם, ואין מוטלת על PDC כל חובה להוסיף קישורים נוספים כלשהם.

קניין רוחני

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, כולל מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות היוצרים באתר "PDC", לרבות בעיצוב האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן ותשארנה רכוש PDC. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, זולת השימוש לקבלת מידע לצרכים אישיים של המשתמש על-פי תנאי שימוש אלה, אלא בהיתר מפורש ובכתב מ-PDC.

מדיניות פרטיות

במסגרת פתיחת פניה לשירות הלקוחות  באתר " PDC" יידרש המשתמש באתר למסור מידע אישי מזהה, בין היתר, שם, מספר טלפון ודואר אלקטרוני.
PDC תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר על ידי המשתמש לצורך הרשמתו ו/או במסגרת פעילותו באתר, ובמידע שייאסף על ידיהן אודות פעילות המשתמש באתר, כמפורט להלן:
א. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
ב. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים מעת לעת בין באמצעות האתר ובין מחוצה לו, על ידי PDC או חברות הקשורות בה למשתמש;
ג. לצורך תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
ד. על-פי הוראות כל דין או הסכם עם המשתמש, לרבות הוראות אחרות של תנאי שימוש אלה, ולרבות על-פי דרישה של רשות מוסמכת או צו של ערכאה שיפוטית;
ה. לשם אכיפת מי מתנאי השימוש באתר כנגד המשתמש;
ו. לשם יצירת קשר עם המשתמש ושליחת דיוור שיווקי ועדכונים שוטפים, המותנה בהסכמת המשתמש.
ז. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

אף שבדעת PDC לנקוט באמצעים לשמירת המידע שיימסר ע"י המשתמש ו/או שייאסף כאמור, מוסכם כי כל העברת מידע על ידי המשתמש באתר  “PDC” נעשית על אחריותו, ולמשתמש לא תהיינה טענות ו/או תביעות כלשהן נגד PDC, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, גם במקרה של גילוי ו/או מסירת מידע כאמור שלא לאחת המטרות המפורטות לעיל.
המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע ומסכים שאתר  “PDC” עושה שימוש בקבצי 'עוגיות' (Cookies) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש של המשתמש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש.
'עוגיות' (Cookies) – הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר  “PDC” ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש.
קבצים אלה מכילים מידע מגוון, כדוגמת הדפים באתר  “PDC” שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

השירותים, שינויים בהם והפסקתם

השירותים והמידע באתר  “PDC” ניתנים כמות שהם (AS IS).לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.
השירותים באתר  “PDC” ניתנים בלא תשלום, וPDC רשאית להפסיק בכל עת, וללא התרעה, את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.
אתר  “PDC”, כמו גם שירות המידע, נמצאים בבניה מתמדת. לפיכך, ומבלי לגרוע מכל זכות שבדין, PDC תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, השירותים הניתנים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הקשור אליהם – והכול, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים האחרים המתרחשים בתחום זה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, טעויות וכיו"ב.

אחריות

PDC, מנהליה, עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או עבורה, לא יישאו באחריות כלשהי בכל הקשור לשירות המידע ו/ואו לאתרים הקשורים ו/ואו לנתונים המצויים באתר "PDC" ו/או באתרים הקשורים, דיוקם  ו/או שלמותם, ו/או באשר לשימוש בנתונים האמורים ו/או ההסתמכות עליהם ע"י המשתמש באתר ו/או מי מטעמו, ו/או באשר להפסקת השירותים הניתנים בו, כולם או חלקם, ו/או שינויים בהם, או לנזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או מכל סוג אחר שיגרמו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות כאמור, והמשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה נגד   PDC ו/או מנהליה, עובדיה ו/או הפועלים בשמה, בכל הקשור לאתר "PDC" ו/או האתרים הקשורים, ובכלל זה בגין השימוש ו/או ההסתמכות על הנתונים בהם ו/או בגין נזקים כלשהם הנגרמים להם כתוצאה מכך.

דין מקום ושיפוט

על השימוש באתר "PDC" יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש לעיל או מהשימוש באתר, מוקנית לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל, וזאת בכפוף לזכות PDC לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם.

כאמור, השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל תנאי השימוש המופיעים לעיל.

נגישות